پکیج 23 جلدی مباحث مقررات ملی ساختمان (23گانه) مطابق با منابع آزمون اسفند 1402

قیمت اصلی 1,690,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,609,000 تومان است.

مبحث اول (1) مقررات ملی ساختمان

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,900 تومان است.

مبحث سوم (3) مقررات ملی ساختمان

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.

مبحث چهارم (4) مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی)

قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,900 تومان است.

مبحث پنجم (5) مقررات ملی ساختمان

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,900 تومان است.

مبحث دهم (10) مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 110,900 تومان است.

مبحث شانزدهم (16) مقررات ملی ساختمان (تاسیسات بهداشتی)

قیمت اصلی 70,000 تومان بود.قیمت فعلی 66,900 تومان است.