کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)

نویسنده/ مترجم دکتر محمودرضا کی منش/مهندس علی نصرالله تبار
ناشر نوآور
تعداد صفحات 194
سال چاپ 1400
نوبت چاپ 6
شابک 9786001682384
سی‌دی ندارد
وزن 280 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

???? برای خرید این کتاب با ”تخفیف ویژه” روی ”افزودن‌به‌سبد‌خرید” کلیک نمایید.

آخرین بروزرسانی موجودی کتاب‌ها: 60 دقیقه قبل

99,000 تومان

تعداد محصول:

99,000 تومان

کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)

نویسنده/ مترجم دکتر محمودرضا کی منش/مهندس علی نصرالله تبار
ناشر نوآور
تعداد صفحات 194
سال چاپ 1400
نوبت چاپ 6
شابک 9786001682384
سی‌دی ندارد
وزن 280 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

???? برای خرید این کتاب با ”تخفیف ویژه” روی ”افزودن‌به‌سبد‌خرید” کلیک نمایید.

آخرین بروزرسانی موجودی کتاب‌ها: 60 دقیقه قبل

99,000 تومان

کتاب راهسازی

کتاب راهسازی :

پیشگفتار مولف

فصل اول: مبانی :

۱-۱- مقدمه
۱-۲- عوامل تأثیرگذار بر طرح هندسی
۱-۲-۱- سرعت طرح
۱-۲-۲- توپوگرافی
۱-۲-۳- سایر عوامل
۱-۳- طبقه‌بندی راه‌ها
۱-۳-۱- معیار‏های طبقه‌بندی راه‌ها
۱-۳-۲- طبقه‌بندی راه‌ها براساس آیین نامه طرح هندسی راه‌های ایران

فصل دوم: مسیریابی :

۲-۱- عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر
۲-۲- نقشه‌های مورد نیاز برای مسیریابی
۲-۲-۱- نقشه توپوگرافی
۲-۲-۲- عكس‏های هوایی (یا فتوگرامتری)
۲-۲-۳- نقشه زمین ‏شناسی
۲-۲-۴- نقشه منحنی‏ های هم باران
۲-۲-۵- نقشه‌های پیمایش زمینی
۲-۳- نقشه‌های اجرایی احداث راه
۲-۴- تعیین مسیر برروی نقشه‌ها
۲-۴-۱- مسیر شكسته
۲-۴-۱-۱- تعیین فاصله مبنا یا خط صفر برحسب شیب طولی مجاز مسیر
۲-۴-۱-۲- رسم مسیر شکسته با استفاده از طول مبنا
۲-۴-۲- مسیر بهینه

فصل سوم: امتداد افقی راه :

۳-۱- قوس‏ های افقی(پیچ)
۳-۱-۱- قوس دایرهای ساده
۳-۱-۲- قوس ‏های مرکب
۳-۱-۲-۱- قوس مركب دو مركزی
۳-۱-۲-۲- قوس مركب سه مركزی
۳-۱-۳- قوس ‏های معكوس (وارونه)
۳-۱-۴- قوس سرپانتین
۳-۱-۵- قوس افقی تخت پشت
۳-۲- پیکتاژ قوس افقی
۳-۳- فاصله دید در مسیرهای افقی
۳-۴-۱- حالتی که S<L باشد
۳-۴-۲- حالتی که S>L باشد:
۳-۵- تعیین حداقل شعاع قوس‏های دایره‏ای ساده
۳-۶- بربلندی
۳-۶-۱- مقادیر حداکثر بربلندی
۳-۶-۲- طول تأمین بربلندی
۳-۶-۳- نحوه اعمال بربلندی
۳-۶-۴- محدودیت ‎های اعمال بربلندی
۳-۷- ضوابط کلی امتداد افقی راه
۳-۸- تهیه نقشه پلان

فصل چهارم: قوس‏های اتصال :

۴-۱- مقدمه
۴-۲- معامله عمومی قوس های اتصال
۴-۳- قوس ‏های كلوتوئید
۴-۳-۱- معادلات كلی قوس‏ های كلوتوئید
۴-۳-۲- اجزای قوس كلوتوئید
۴-۴- حداقل طول لازم برای قوس اتصال
۴-۵- روش‏ های پیاده کردن شاخه کلوتوئید

فصل پنجم: امتداد قائم راه :

۵-۱- شیب طولی
۵-۲- قوس‏ های قائم
۵-۳- فاصله دید
۵-۳-۱- انواع فواصل دید
۵-۳-۲- مشخص ‎کردن فاصله دید در نقشه ‎ها
۵-۴- تعیین طول قوس‏ های قائم
۵-۴-۱- تعیین طول قوس قائم گنبدی (قوس برآمده)
۵-۴-۲- تعیین طول قوس قام کاس ه‎ای (قوس فرورفته)
۵-۵- پیاده کردن قوس‏ های قائم بر روی پروفیل طولی
۵-۶- معیارهای کلی نیمرخ طولی مسیر

فصل ششم: نیمرخ عرضی راه :

۶-۱- اجزای نیمرخ عرضی
۶-۱-۱- سواره‌رو
۶-۱-۲- شانه
۶-۱-۳- میانه
۶-۱-۴- حریم راه
۶-۱-۵- ناحیه عاری از مانع
۶-۱-۶- شیروانی
۶-۱-۷- نهر جانبى)جوى کنارى(
۶-۲- نحوه رسم نیمرخ عرضی

فصل هفتم: جابجایی خاک :

۷-۱- روش‏های محاسبه سطح نیمرخ های عرضی
۷-۱-۱- محاسبه سطح نیمرخ های عرضی به روش هندسی
۷-۱-۲- محاسبه سطح نیمرخ های عرضی به روش تقسیم به سطوح كوچكتر با ارتفاع یكسان
۷-۱-۳- محاسبه سطح نیمرخ‏ های عرضی به روش ترسیمی و استفاده از پلان متر
۷-۱-۴- محاسبه سطح نیمرخ‏ های عرضی به روش كامپیوتری
۷-۱-۵- محاسبه سطح نیمرخ های عرضی به روش مختصات
۷-۲- محاسبه حجم عملیات خاكی بین دو نیمرخ عرضی متوالی
۷-۳- محاسبه حجم عملیات خاکی در پروژه
۷-۴- حمل خاک
۷-۵-۱- عزم حمل و فاصله حمل متوسط
۷-۵-۲- منحنی بروکنر
۷-۵-۳- مشخصات منحنی بروکنر
۷-۵-۳-۱- ترسیم خط پخش بهینه
۷-۵-۳-۲- اصلاح منحنی بروکنر براساس فاصله جانبی محل‌های قرضه و دپو

فصل هشتم: تقاطع همسطح :

۸-۱- انواع تقاطع
۸-۱-۱- انواع طرح‌هاى سه راهى
۸-۱-۲- انواع طرح‌هاى چهارراه
۸-۱-۳- انواع طرح‌هاى چندراهى
۸-۱-۴- میدان
۸-۲- مسیر افقی و قائم در تقاطع‌ها
۸-۲-۱- مسیر افقی
۸-۲-۲- مسیر قائم
۸-۳- فاصله دید در تقاطع
۸-۴- طراحى تقاطع‌ها
۸-۴-۱- اطلاعات پایه
۸-۴-۲- طراحى مقدماتى
۸-۴-۳- تعیین طرح پیشنهادى
۸-۴-۴- انتخاب گزینه بهینه
۸-۵- مسیرهای گردشی
۸-۵-۱- طرح مسیرهای گردشی با جزیره‌های ترافیکی
۸-۵-۲- طراحی مسیرهای گردشی برای جریان آزاد
۸-۵-۳- بربلندی مسیر گردشی تقاطع‌ها
۸-۶- بریدگی میانه‌ها در محل تقاطع
۸-۷- دوربرگردان‌ها
۸-۸- خط‌های کمکی در تقاطع

فصل نهم: تقاطع غیرهمسطح (تبادل) :

۹-۱- انواع تبادل
۹-۱-۱- تبادل‌هاى سه‌راه
۹-۱-۲- تبادل‌هاى چهارراه
۹-۱-۲-۱- تبادل با رابط یگانه
۹-۱-۲-۲- تبادل‌هاى لوزوى
۹-۱-۲-۳- تبادل‌هاى شبدرى
۹-۱-۲-۴- تبادل‌هاى جهتى و نیمه جهتى
۹-۲- انتخاب روگذر یا زیرگذر
۹-۳- طراحی تبادل‌ها
۹-۳-۱- مراحل طرح
۹-۳-۲- معیارهاى طراحى
۹-۳-۲-۱- توازن تعداد خط‌ها
۹-۳-۲-۲- بخش تداخلی
۹-۳-۲-۳- رابط‌ها
۹-۳-۲-۴- پایانه های رابط‌ها

پیوست ۱: نرم‏افزار AutoCAD Land Desktop
مدیریت و ایجاد پروژه
مدیریت نقاط
ویرایش نقاط
پاک کردن نقاط
ایجاد سطح
ترسیم منحنی میزان
ترسیم خطوط مثلث ‏بندی
تنظیمات نمایش منحنی میزان
طراحی مسیر (Alignment)
قوس‏ ساده
رسم قوس بین دو خط (مماس) Curve Between Two Lines
رسم قوس بین دو خط (مماس) Curve On Two Line
رسم قوس با عبور از یک نقطه ثابت Curve Through Point
قوس‏های چند تایی Multiple Curves
رسم قوس از انتهای یک خط یا قوس From End Of Object
مرکب یا معکوس Reverse or Compound
برازش یک قوس دایره‏ای بین چند نقطه Best Fit Curve
قوس اتصال
معرفی مسیر(Alignmens)
زدن کیلومتراژ مسیر
برچسب گذاری مسیر
پروفیل طولی
تنظیمات نمونه برداری از مسیر
ایجاد پروفیل طولی
ترسیم خط پروژه
ترسیم قوس قائم
تعریف خط پروژه
برچسبگذاری بر روی خط پروژه
مراجع کتاب راهسازی

بنیاد مهندسی ایران

وزن 280 g
ابعاد 21 × 17.5 × 1 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *