کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS2015 و SAFE2014

نویسنده/ مترجم مهندس فرشاد نجومی
ناشر نوآور
تعداد صفحات 384
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 2
شابک 9786001683244
سی‌دی ندارد
وزن 576 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

193,900 تومان

تعداد محصول:

193,900 تومان

کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS2015 و SAFE2014

نویسنده/ مترجم مهندس فرشاد نجومی
ناشر نوآور
تعداد صفحات 384
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 2
شابک 9786001683244
سی‌دی ندارد
وزن 576 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

193,900 تومان

کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS2015 و SAFE2014 :

پروژه ساختمان بلند مرتبه ۱۵ طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی، دیوار برشی با بازشو و تیر عمیق و دیوار حایل

پروژه ساختمان ۵ طبقه با اسکلت بتنی قاب خمشی در جهت x و دیوار برشی در جهت y و سقف تیرچه بلوک

پروژه ساختمان ۳ طبقه با اسکلت قاب خمشی بتنی و سقف تیرچه بلوک

پروژه تحلیل طیفی و کنترل جابه‌جایی ساختمان ۶ طبقه با اسکلت قاب خمشی بتنی

کاربرد و تفسیر نکات آیین‌نامه استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

کاربرد و تفسیر نکات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

کاربرد و تفسیر نکات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

تحلیل طراحی برش پایه طیفی (شبه دینامیکی زلزله)

طراحی پی گسترده در safe2014

مهندسی گرامی در این کتاب به تحلیل و طراحی چهار پروژه کامل شامل پروژه ساختمان سه طبقه، پنج طبقه، شش طبقه و پانزده طبقه بر اساس آخرین ویرایش مباحث و مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم پرداخته شده است.

در پروژه ساختمان بلند مرتبه پانزده طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی + دیوار برشی با بازشو و طراحی تیرعمیق و دیوار حایل و تحلیل دینامیکی به روش طیفی و همپایه کردن برش پایه، که در آن مراحل تولید نقشه اجرایی، تیر، ستون، دیوار برشی و تیر عمیق توضیح  داده شده است و کنترل جابه‌جایی  و طراحی بر صد در صد برش پایه قاب خمشی + دیوار برشی و کنترل جابه‌جایی و طراحی برای پنجاه درصد برش پایه دیوار برشی و کنترل جابه‌جایی و طراحی بر بیست و پنج درصد برش پایه برای قاب خمشی طبق بند ۱-۸-۴ استاندارد ۲۸۰۰ انجام شده است.

فصل اول: ترسیم شکل هندسی مدل و واحد‌ها :

۱-۱ معرفی نرم‌افزارETABS

۱-۲ معرفی نرم‌افزار SAFE

۱-۳ انتخاب واحدها

۱-۴ ترسیم خطوط كمكی

۱-۵ منظور نمودن مشخصات طبقات

۱-۶ ابزار ترسیم المان‌ها

۱-۷ موضوعات نمایش مدل

۱-۸ انواع انتخاب سقف

فصل دوم: تعریف خواص مصالح و بارگذاری جانبی :

۲-۱ تعریف خواص بتن

۲-۲ تعریف خواص فولاد

۲-۳-۱ تعریف مقاطع ستون

۲-۳-۲ تعریف مقاطع تیر

۲-۴ تعریف سقف (DECK)

۲-۴-۱سقف مجوف Filled Deck

۲-۴-۲ سقف با استفاده از ورق پله‌ای Unfilled Deck

۲-۴-۳ سقف کامپوزیت Solied slab

۲-۵ تعریف طیف طرح Define Response Spectrum Functions

۲-۵-۱ تعریف توسط کاربرAdd user

۲-۵-۲ تعیین ضریب طیف

۲-۶ تعریف بارگذاری استاتیکیDefine Static Load

۲-۷ تعریف جرم مشاركت در نیروی جانبیMass Source

۲-۸ تعریف دیوار(Wall)

۲-۸-۱ نسبت دادن دیوار برشی

۲-۸-۲ نسبت دادن برچسب به دیوار

۲-۸-۳ نسبت دادن اثر ترک‌خوردگی به دیوار

۲-۸-۴ شبکه‌بندی دیوار

۲-۸-۵ طراحی دیوار برشی

۲-۸-۶ معرفی هندسه دیوار برشی توسط برنامه ترسیم ((Section Designer

فصل سوم: انتخاب، نسبت دادن :

۳-۱ ابزار انتخاب مدل Select Object

۳-۲ نسبت دادن صلبیت به سقف

۳-۳ نسبت دادن تكیه‌گاه صلب

۳-۴ آزاد سازی اتصالات Assign Releases

۳-۵ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets

۳-۶ نسبت دادن دوران به مقطع Axis Orientation

۳-۷ نسبت دادن افزایش یا کاهش مشخصات هندسی مقطع

۳-۸ نسبت دادن بازشو به سقف

۳-۹ نسبت دادن چرخش به جهت بارگذاری سقفAssign Local Axis

۳-۱۰ نسبت دادن بار متمرکز به گرهJoint / Point

۳-۱۱ نسبت دادن بار متمرکز به المان خطیAssign Frame/Line Loads

۳-۱۲ نسبت دادن بار گسترده

۳-۱۳ نسبت دادن بار سطحی به سقف

۳-۱۴ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات

۳-۱۵ نمایش نیروی محوری برش و ممان به صورت دیاگرام

فصل چهارم: پروژه ساختمان سه طبقه با اسکلت قاب خمشـی بتنـی و سقـف تیـرچه بلـوک :

۴-۱ نقشه‌های معماری

۴-۲ معرفی هندسه سازه با‌ توجه به رعایت ضوابط شهرداری

۴-۳ ترسیم ستون‌ها

۴-۴ ترسیم تیر‌ها

۴-۵ تعریف خواص بتن Material Property Data

۴-۶ تعریف مقاطع اولیه سازه

۴-۷ تخمین اولیه ابعاد مقاطع

۴-۸ سقف تیرچه بلوکFilled Deck

۴-۹ بارگذاری برف

۴-۹-۱ بار برف بام

۴-۹-۲ Cs ضریب اثر شیب

۴-۹- ۳ Is ضریب اهمیت

۴-۹- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی

۴-۹-۵ Ce ضریب برف‌گیری

۴-۱۰ بارگذاری استاتیكی زلزله

۴-۱۰-۱ شتاب مبنای طرح A

۴-۱۰-۲ ضریب بازتاب ساختمان B

۴-۱۰-۳ ضریب اصلاح طیف N

۴-۱۰-۴ ضریب اهمیت ساختمان I

۴-۱۰-۵ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru

۴-۱۱ معرفی تركیب ‌بار بر اساس مقررات ملی ساختمان

۴-۱۲ تعریف جرم مشاركت در نیروی جانبی Mass Source

۴-۱۳ نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی

۴-۱۴ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets

۴-۱۵ ترسیم سقف

۴-۱۶ بارگذاری شطرنجی سقف

۴-۱۷ نسبت دادن سقف صلب

۴-۱۸ بارهای وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار

۴-۱۹ بارگذاری مرده سقف طبقات

۴-۲۰ بارگذاری دیوار خارجی

۴-۲۱ نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون

۴-۲۲ جابه‌جایی تیر پاگرد پله

۴-۲۳ نسبت دادن اثرInclude P-Delta

۴-۲۴ كنترل جابه‌جایی سازه طبق آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۴-۲۴-۱ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات

۴-۲۵ انجام طراحی بتنی

۴-۲۶ معرفی آیین‌نامه طراحی

۴-۲۶-۱ طراحی میلگرد خمشی تیر

۴-۲۶-۲ طراحی میلگرد برشی تیر

۴-۲۶-۳ طراحی ستون

۴-۲۷ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE

۴-۲۸ ترسیم هندسه پی

۴-۲۹ معرفی مشخصات فولاد

۴-۳۰ معرفی مشخصات بتن پی

۴-۳۱ معرفی خاک زیر پی

۴-۳۲ نسبت دادن مشخصات Slab به پی

۴-۳۳ نسبت دادن مشخصات خاک به پی

۴-۳۴ معرفی سطح انتقال بار

۴-۳۵ معرفی ترکیب بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی

۴-۳۶ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها

۴-۳۷ آنالیز و كنترل ابعاد پی

۴-۳۸ کنترل تنش‌های خاک زیر پی

۴-۳۹ طراحی میلگردها

۴-۴۰ کنترل برش منگنه‌ای

۴-۴۱ فرض اولیه برای مهندسانی که ضخامت پی را مدنظر ندارند

فصل پنجم: پروژه تحلیل طیفی و کنترل جابه‌جایی ساختمان شـش طبـقـه بـا اسکـلـت قـاب خمشـی بتـنـی :

۵-۱ نقشه‌های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص فاصله‌ی پارکینگ‌ها

۵-۲ معرفی هندسه سازه

۵-۳ ترسیم ستون‌ها

۵-۴ ترسیم تیر‌ها

۵-۵ تعریف خواص بتن Material Property Data

۵-۶ تعریف مقاطع اولیه سازه

۵-۷ تخمین ابعاد اولیه مقاطع

۵-۸ سقف تیرچه بلوکFilled Deck

۵-۹ بارگذاری برف

۵-۹-۱ بار برف بام

۵-۹-۲ Cs ضریب اثر شیب

۵-۹- ۳ Is ضریب اهمیت

۵-۹- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی

۵-۹-۵ Ce ضریب برف‌گیری

۵-۱۰ بارگذاری استاتیكی زلزله

۵-۱۰-۱ شتاب مبنای طرح A

۵-۱۰-۲ ضریب بازتاب ساختمان B

۵-۱۰-۳ ضریب اصلاح طیف N

۵-۱۰-۴ ضریب اهمیت ساختمان I

۵-۱۰-۵ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru

۵-۱۰-۶ ضریب اصلاح طیف N

۵-۱۰-۷ ضریب توزیع نیروی جانبی k

۵-۱۱ تعریف جرم مشاركت در نیروی جانبی Mass Source

۵-۱۲ معرفی تركیب ‌بار بر اساس مقررات ملی ساختمان

۵-۱۳ نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی

۵-۱۴ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets

۵-۱۵ ترسیم سقف

۵-۱۶ بارگذاری شطرنجی سقف

۵-۱۷ نسبت دادن سقف صلب

۵-۱۸ بارهای وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار

۵-۱۹ بارگذاری مرده سقف طبقات

۵-۲۰ بارگذاری دیوار خارجی

۵-۲۱ نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون

۵-۲۲ جابه‌جایی تیر پاگرد پله

۵-۲۳ نسبت دادن اثرInclude P-Delta

۵-۲۴ انجام قدم به قدم تحلیل شبه دینامیكی

۵-۲۴-۱ قدم اول – تعیین ضریب طیف

۵-۲۴-۲ قدم دوم – تعیین ضرایب طیف طرح

۵-۲۴-۳. قدم سوم – تعیین مقدار ضریب N و اصلاح طیف

۵-۲۴-۴ قدم چهارم – معرفی طیف طرح به نرم‌افزار

۵-۲۴-۵ قدم پنجم – وارد نمودن ضریب طیف، جهت اثر، میرائی

۵-۲۴-۶ قدم ششم – وارد نمودن تعداد مدها

۵-۲۴-۷ قدم هفتم – هم‌پایه کردن، و اصلاح برش پایه

۵-۲۵ كنترل جابه‌جایی سازه طبق آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۵-۲۵-۱ اعمال قدم به قدم بند ۳-۵-۳ در كنترل جابه‌جایی استاندارد ۲۸۰۰

۵-۲۵-۲ قدم اول – ساخت فایل زمان تناوب اصلی

۵-۲۵-۳ قدم دوم – محاسبه زمان تناوب اصلی

۵-۲۵-۴ قدم سوم – محاسبه ضریب زلزله با زمان تناوب جدید

۵-۲۵-۵ قدم چهارم – هم‌پایه کردن ضریب تحلیل دینامیکی

۵-۲۵-۶ قدم پنجم – هم‌پایه کردن، و اصلاح برش پایه

۵-۲۵-۷ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات

۵-۲۶ انجام طراحی بتنی

۵-۲۶-۱ معرفی آیین‌نامه طراحی

۵-۲۶-۲ طراحی میلگرد خمشی تیر

۵-۲۶-۳ طراحی میلگرد برشی تیر

۵-۲۶-۴ طراحی ستون

۵-۲۷ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE

۵-۲۸ ترسیم هندسه پی

۵-۲۹ معرفی مشخصات فولاد

۵-۳۰ معرفی مشخصات بتن پی

۵-۳۱ معرفی خاک زیر پی

۵-۳۲ نسبت دادن مشخصات Slab به پی

۵-۳۳ نسبت دادن مشخصات خاک به پی

۵-۳۴ معرفی سطح انتقال بار

۵-۳۵ معرفی ترکیب‌ بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی

۵-۳۶ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها

۵-۳۷ آنالیز و كنترل ابعاد پی

۵-۳۸ کنترل تنش‌های خاک زیر پی

۵-۳۹ طراحی میلگردها

۵-۴۰ کنترل برش منگنه‌ای

۵-۴۱ فرض اولیه برای مهندسانی که ضخامت پی را مدنظر ندارند

فصل ششم: پروژه ساختمان پنج طبقه با اسکلت بتنی قاب خمشی در جهت X و دیوار برشی در جهت Y و سقف تیرچه بلوک :

۶-۱ نقشه‌های معماری

۶-۲ معرفی هندسه سازه

۶-۳ ترسیم ستون‌ها

۶-۳-۱ ترسیم تیر‌ها

۶-۴ تعریف خواص بتن Material Property Data

۶-۵ تعریف مقاطع اولیه سازه

۶-۶ تخمین ابعاد اولیه مقاطع

۶-۷ سقف تیرچه بلوکFilled Deck

۶-۸ بارگذاری برف

۶-۹-۱ بار برف بام

۶-۹-۲ Cs ضریب اثر شیب

۶-۹- ۳ Is ضریب اهمیت

۶-۹- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی

۶-۹-۵ Ce ضریب برف‌گیری

۶-۱۰ بارگذاری استاتیكی زلزله

۶-۱۰-۱ شتاب مبنای طرح A

۶-۱۰-۲ ضریب بازتاب ساختمان B

۶-۱۰-۳ ضریب اصلاح طیف N

۶-۱۰-۴ ضریب اهمیت ساختمان I

۶-۱۰-۵ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru

۶-۱۰-۶ ضریب اصلاح طیف N

۶-۱۱ تعریف جرم مشاركت در نیروی جانبی Mass Source

۶-۱۲ معرفی تركیب ‌بار بر اساس مقررات ملی ساختمان

۶-۱۳ نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی

۶-۱۴ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets

۶-۱۵ ترسیم سقف

۶-۱۵-۱ بارگذاری شطرنجی سقف

۶-۱۶ نسبت دادن سقف صلب

۶-۱۷ بارهای وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار

۶-۱۸ بارگذاری مرده سقف طبقات

۶-۱۹ بارگذاری دیوار خارجی

۶-۲۰ نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون

۶-۲۱ جابه‌جایی تیر پاگرد پله

۶-۲۲ نسبت دادن اثرInclude P-Delta

۶-۲۳ تعریف دیوار(Wall)

۶-۲۳-۱ نسبت دادن دیوار برشی

۶-۲۳-۲ نسبت دادن برچسب به دیوار

۶-۲۳-۳ نسبت دادن اثر ترک‌خوردگی به دیوار

۶-۲۳-۴ شبکه‌بندی دیوار

۶-۲۳-۵ طراحی دیوار برشی

۶-۲۳-۶ طراحی دیوار به روش TوC((Simplified C and T section

۶-۲۳-۶-۱ بررسی نتایج طراحی روش TوC

۶-۲۳-۷ طراحی دیوار به روش فاصله یكسان uniform Reinforcing Pier Section))

۶-۳۲-۷-۱ بررسی نتایج طراحی دیوار به روش فاصله یكسان

۶-۲۳-۸ معرفی هندسه دیوار برشی توسط برنامه ترسیم ((Section Designer

۶-۲۳-۹ طراحی به روش ترسیم ((General Reinforcing Pier Section

۶-۲۵ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات

۶-۲۶ انجام طراحی بتنی قاب خمشی

۶-۲۷ معرفی آیین‌نامه طراحی

۶-۲۷-۱ طراحی میلگرد خمشی تیر

۶-۲۷-۲ طراحی میلگرد برشی تیر

۶-۲۷-۳ طراحی ستون

۶-۲۸ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE

۶-۲۹ ترسیم هندسه پی

۶-۳۰ معرفی مشخصات فولاد

۶-۳۱ معرفی مشخصات بتن پی

۶-۳۲ معرفی خاک زیر پی

۶-۳۳ نسبت دادن مشخصات Slab به پی

۶-۳۴ نسبت دادن مشخصات خاک به پی

۶-۳۵ معرفی سطح انتقال بار

۶-۳۶ معرفی ترکیب‌ بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی

۶-۳۷ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها

۶-۳۸ آنالیز و كنترل ابعاد پی

۶-۳۹ کنترل تنش‌های خاک زیر پی

۶-۴۰ طراحی میلگردها

۶-۴۱ کنترل برش منگنه‌ای

۶-۴۲ فرض اولیه برای مهندسانی که ضخامت پی را مدنظر ندارند

فصل هفتم: پروژه ساختمان پانزده طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی + دیوار برشی :

۷-۱ نقشه‌های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص فاصله‌ی پارکینگ‌ها

۷-۲ معرفی هندسه سازه

۷-۳ ترسیم ستون‌ها

۷-۴ ترسیم تیر‌ها

۷-۵ تعریف خواص بتن Material Property Data

۷-۶ تعریف مقاطع اولیه سازه

۷-۷ تخمین ابعاد اولیه مقاطع

۷-۸ سقف تیرچه بلوکFilled Deck

۷-۹ بارگذاری برف

۷-۹-۱ بار برف بام

۷-۹-۲ Cs ضریب اثر شیب

۷-۹- ۳ Is ضریب اهمیت

۷-۹- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی

۷-۹-۵ Ce ضریب برف‌گیری

۷-۱۰ بارگذاری استاتیكی زلزله

۷-۱۰-۱ شتاب مبنای طرح A

۷-۱۰-۲ ضریب بازتاب ساختمان B

۷-۱۰-۳ ضریب اصلاح طیف N

۷-۱۰-۴ ضریب اهمیت ساختمان I

۷-۱۰-۵ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru

۷-۱۰-۶ ضریب اصلاح طیف N

۷-۱۰-۷ ترازپایه

۷-۱۰-۸ ضریب توزیع نیروی جانبی K

۷-۱۱ تعریف جرم مشاركت در نیروی جانبی Mass Source

۷-۱۲ معرفی تركیب ‌بار بر اساس مقررات ملی ساختمان

۷-۱۳ نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی

۷-۱۴ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets

۷-۱۵ ترسیم سقف

۷-۱۵-۱ بارگذاری شطرنجی سقف

۷-۱۶ نسبت دادن سقف صلب

۷-۱۷ بارهای وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار

۷-۱۸ بارگذاری مرده سقف طبقات

۷-۱۸-۱ بارگذاری دیوار خارجی

۷-۱۹ بارگذاری خاک پشت دیوار حایل

۷-۲۰ نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون

۷-۲۱ جابه‌جایی تیر پاگرد پله

۷-۲۲ نسبت دادن اثرInclude P-Delta

۷-۲۳ تعریف دیوار(Wall)

۷-۲۳-۱ نسبت دادن دیوار برشی

۷-۲۳-۲ شبکه‌بندی دیوار

۷-۲۳-۳ ایجاد باز شو در دیوار برشی

۷-۲۳-۴ نسبت دادن برچسب به دیوار

۷-۲۳-۵ نسبت دادن برچسب به ستون‌های کناری

۷-۲۳-۶ نسبت دادن اثر ترک‌خوردگی به دیوار

۷-۲۴-۱ قدم اول – تحلیل طیفی تعیین ضریب طیف

۷-۲۴-۲ قدم دوم – تعیین ضرایب طیف طرح

۷-۲۴-۳. قدم سوم – تعیین مقدار ضریب N و اصلاح طیف

۷-۲۴-۴ قدم چهارم – معرفی طیف طرح به نرم‌افزار

۷-۲۴-۵ قدم پنجم – وارد نمودن ضریب طیف، جهت اثر، میرائی

۷-۲۴-۶ قدم ششم – وارد نمودن تعداد مدها

۷-۲۴-۷ قدم هفتم – هم‌پایه کردن، و اصلاح برش پایه

۷-۲۵ كنترل جابه‌جایی سازه طبق استاندارد ۲۸۰۰

۷-۲۵-۱ کنترل جابه‌جایی قاب خمشی + دیوار برشی برای ۱۰۰ درصد برش پایه

۷-۲۵-۲ کنترل جابه‌جایی دیوار برشی برای ۵۰ درصد برش پایه

۷-۲۵-۳ کنترل جابه‌جایی قاب خمشی برای ۲۵ درصد برش پایه

۷-۲۶ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات

۷-۲۷ انجام طراحی بتنی

۷-۲۷-۱ معرفی آیین‌نامه طراحی

۷-۲۷-۲ طراحی ستون

۷-۲۷-۲-۱ نکات اجرایی ترسیم ستون‌ها در شکل پذیری ویژه

۷-۲۷-۳ طراحی میلگرد خمشی تیر

۷-۲۷-۴ طراحی میلگرد برشی تیر

۷-۲۷-۵ طراحی دیوار به روش فاصله یكسان uniform Reinforcing Pier Section))

۷-۲۷-۶ بررسی نتایج طراحی دیوار به روش فاصله یكسان

۷-۲۷-۷ بررسی نتایج طراحی تیر عمیق دیوار

۷-۲۷-۸ معرفی هندسه دیوار برشی توسط برنامه ترسیم ((Section Designer

۶-۲۳-۹ طراحی به روش ترسیم ((General Reinforcing Pier Section

۷-۲۸ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS بهSAFE

۷-۲۹ ترسیم هندسه پی

۷-۳۰ معرفی مشخصات فولاد

۷-۳۱ معرفی مشخصات بتن پی

۷-۳۲ معرفی خاک زیر پی

۷-۳۳ نسبت دادن مشخصات Slab به پی

۷-۳۴ نسبت دادن مشخصات خاک به پی

۷-۳۵ معرفی سطح انتقال بار

۷-۳۶ معرفی ترکیب ‌بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی

۷-۳۷ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها

۷-۳۸ آنالیز و كنترل ابعاد پی

۷-۳۹ کنترل تنش‌های خاک زیر پی

۷-۴۰ طراحی میلگردها

۷-۴۱ کنترل برش منگنه‌ای

۷-۴۲ نکات اجرایی ترسیم پی

منابع و مآخذ فهرست مطالب کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS2015 و SAFE2014

وزن 576 g
ابعاد 25 × 17.5 × 1.5 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS2015 و SAFE2014”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *