اخبار نظام مهندسی, نظام مهندسی معماری

منابع آزمون نظام مهندسی معماری

رشته معماري(طراحي)
مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان) (۱۳۹۶)مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماريمباني طراحي معماري *جزئيات اجرائي ساختمان *ضوابط بلند مرتبه سازي *ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين* * براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتاب هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
 رشته معماري(نظارت)
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)مبحث دوم (نظامات اداري)(۱۳۸۴)مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶)  – دانلود غلط نامهمبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي) (۱۳۹۲)مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش هاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)مکانیک خاک ، گودبرداری، پی سازی و سازه های نگهبانروش ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه های جزئیات اجرایی ساختمان هاقوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کارمقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازقراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها * براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتاب هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
 رشته معماري(اجرا)
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)مبحث دوم: ( نظامات اداري)(۱۳۸۴)مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶)  – دانلود غلط نامهمبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به معماری) (۱۳۹۲)مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۶ )مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي(۱۳۹۲)راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)مکانیک خاک، گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان *ماشین آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات*روشها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه های جزئیات اجرایی ساختمان*ضوابط و مقررات مربوط به نظام فني و اجرائي کشور*مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت ساز و امور قراردادها *قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز*قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان ها *مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه* * براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتاب هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *